Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení


1. Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí obchodní společnost Eurokam system s.r.o. se sídlem Pazderna 5, PSČ 739 51; IČ: 28642023, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, spisová značka C 36345 a společností provozovaný oficiální e-shop komíny nerez, umístěný na www.kominy-nerez.cz.
2. Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí kupující oficiálního e-shopu komíny nerez, umístěného na webových stránkách www.kominy-nerez.cz.
3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Za podnikatele je považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským, nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské, nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
5. Kupující se může zaregistrovat, registrace se provádí přes ověření emailové domény kupujícího.
6. Spotřebitelská smlouva - každá smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.
7. Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující, nebo doplňující dokument.
8. Veškeré ceny zobrazované na stránkách www.kominy-nerez.cz jsou včetně příslušné sazby DPH. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce, nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.
9. Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

 

II. Objednávka - uzavření smlouvy


1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky www.kominy-nerez.cz. Před podáním objednávky zkontroluje kupující vstupní údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Vznik smlouvy není zasláním potvrzujícího emailu dotčen. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran.
2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle a je závazná.
3. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.kominy-nerez.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
4. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
7. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě www.kominy-nerez.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na info@eurokam.cz nebo na adrese Eurokam system s.r.o., Pazderna 5, PSČ 739 51
8. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby kupujícího předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

III. Způsob platby a způsob dodání


1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud není dohodnuto jinak. Místem dodání může být i provozovna prodávajícího.
2. Možnosti dopravy a platby jsou následující:
• Doprava veřejnou přepravní společností při nákupu s DPH od 1,- Kč do 4999,- Kč je cena dopravného 200,- Kč bez DPH
• Doprava veřejnou přepravní společností při nákupu s DPH od 5000,- Kč do 12 000,- Kč je cena dopravného 500,- Kč bez DPH
• Doprava veřejnou přepravní společností při nákupu s DPH nad 12 000,- Kč je dopravné zdarma v rámci celé ČR
• Osobní odběr v distribučním skladu je zdarma
• Veškeré zboží zasíláme pouze na dobírkou.
3. Vybrané zboží je standardně expedováno veřejnou přepravní společností. Pokud je zboží skladem (zjistíte v profilu každého produktu), obvykle je připraveno k vyzvednutí či zasláno na požadovanou adresu ihned následující pracovní den po obdržení objednávky. Pokud zboží skladem momentálně není, dodací lhůta je obvykle 6 až 10 pracovních dní.
4. Jakmile je zboží připraveno k expedici, je kupující informován emailem. Následující pracovní den doručí přepravní služba zboží na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Řidič přepravní služby se předem telefonicky domluví na přesném času doručení.
5. Při osobním odběru je kupující informován emailem, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 3 pracovních dnů, je mu zaslána urgence s upozorněním, že má zboží připravené. Po zaslání urgence bude objednávka do 3 pracovních dnů od urgence automaticky stornovaná, pokud nebude zboží vyzvednuto.
6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
7. Dopravu na místo dodání zajišťuje prodávající.
8. Adresa distribučního skladu: Eurokam system, s.r.o, Na Příkopě 1221, Frýdek – Místek 73801
9. Při převzetí zboží kupující překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

 

IV. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel.


1. Má-li kupující právo odstoupit od smlouvy podle oddílu na ochranu spotřebitele obsaženého v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
3. Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.
4. Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: Eurokam system, s.r.o., Na Příkopě 1221, 738 01, Frýdek – Místek. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Využije-li této možnosti, obratem zašle prodávající potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží je povinen kupující - spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
6. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje v zájmu urychlení a řádného vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
7. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto věci považovány jako bezdůvodné obohacení kupujícího na úkor prodávajícího.
9. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
11. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel.

 

1. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů
3. Kupující – podnikatel nemá nárok na vrácení nákladů, které mu vznikly v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, zejména nemá nárok na vrácení poštovného, které prodávajícímu uhradil v souvislosti s objednáním zboží a které uhradil za zaslání zboží zpět prodávajícímu.

V. Ochrana osobních údajů
1. Při vyplňování registrace jste poskytli své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost Eurokam system si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.
2. Kupující svou registrací výslovně souhlasí s tím, že Eurokam system zpracuje osobní údaje v uvedené registraci do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku. Kupující dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost Eurokam system jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž kupující bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Společnost Eurokam system prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje jiným subjektům. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti obchodu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat zasláním odvolání souhlasu na emailovou adresu info@eurokam.cz a správce údaje zlikviduje.

 

 

VI. Reklamace


1. Reklamace zboží kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu www.komny-nerez.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

VII. Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na webových stránkách www.kominy-nerez.cz
2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle těchto obchodních podmínek.
3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
 

 

 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1.1.2014